Hi模板网-致力于打造一个优秀的建站资源平台

参考页面:http://ecms136.cncobo.com/

首页使用代码参考:

<ul id="divMain">
     <?
     $sql=$empire->query("select * from {$dbtbpre}ecms_news order by id desc limit 30");
     while($bqr=$empire->fetch($sql)){
       $bqsr=sys_ReturnEcmsLoopStext($bqr);
       $bqno++;
     

     $fr=$empire->fetch1("select newstext,infotags from {$dbtbpre}ecms_news_data_{$bqr[stb]} where id='$bqr[id]'");
     $neirong=$fr['newstext'];
     $imgcount=substr_count($neirong,"<img");

     $neirong=preg_replace("@<iframe(.*?)</iframe>@is","",$neirong); 
     $neirong=str_replace("$public_r[newsurl]","/","$neirong");
     $neirong=stripslashes($neirong);

     $match=='';
     $pattern='/<[img|IMG].*?src=\"(.*?(?:[\.gif|\.jpg|\.png]))\".*?>/';
     preg_match_all($pattern,$neirong,$match); 

     if($match[1][0]==''){
     $pattern='/<[img|IMG].*?src=\\\\"(.*?(?:[\.gif|\.jpg|\.png]))\\\\".*?>/';
     preg_match_all($pattern,$neirong,$match); 
     }

     $cl=$empire->fetch1("select classname from {$dbtbpre}enewsclass where classid='$bqr[classid]'");
     $classname=$cl['classname'];

     $infotags=$fr['infotags'];
     $r_tag=explode(",",$infotags);
     for($i=0;$i<count($r_tag);$i++){
      if($r_tag[$i]){
       $tagslink=$public_r[newsurl].'e/tags/?tagname='.$r_tag[$i];
       $tags.="<a href='$tagslink' target='_blank' rel='tag'>".$r_tag[$i]."</a>";
      }
     }

     $tmpimg4='';
     $tmpimg3='';
     $tmpimg1='';
     ?>

     <?
     if($imgcount>3){
      for($j=0;$j<4;$j++){
       $tmpimg4.=' <a href="'.$bqr[titleurl].'"><img src="'.$public_r[newsurl].'e/extend/timthumb.php?src='.$match[1][$j].'&amp;h=120&amp;w=180&amp;zc=1" alt="'.$bqr[title].'" /></a> ';
      }
     ?>
      <li class="listpost_li">
       <h2><a href="<?=$bqr[titleurl]?>" title="<?=$bqr[title]?>" target="_blank">444<?=$bqr[title]?></a></h2>
       <div class="moreimg"> <?=$tmpimg4?> </div>
       <div class="moreinfo"> <span class="on"><a href="<?=$bqsr[classurl]?>"><?=$classname?></a></span> <span class="on"><?=date('Y-m-d',$bqr[newstime])?></span> <span>阅读(<?=$bqr[onclick]?>)</span> <span><?=$tags?></span> </div>
      </li>
     <?}?>

     <?
     if($imgcount==3){
      for($j=0;$j<3;$j++){
       $tmpimg3.=' <a href="'.$bqr[titleurl].'"><img src="'.$public_r[newsurl].'e/extend/timthumb.php?src='.$match[1][$j].'&amp;h=120&amp;w=180&amp;zc=1" alt="'.$bqr[title].'" /></a> ';
      }
     ?>
      <li class="listpost_li">
       <h2><a href="<?=$bqr[titleurl]?>" title="<?=$bqr[title]?>" target="_blank">333<?=$bqr[title]?></a></h2>
       <div class="moreimg"> <?=$tmpimg3?> <a href="<?=$bqr[titleurl]?>" class="picture-more">查看详情 ></a></div>
       <div class="moreinfo"> <span class="on"><a href="<?=$bqsr[classurl]?>"><?=$classname?></a></span> <span class="on"><?=date('Y-m-d',$bqr[newstime])?></span> <span>阅读(<?=$bqr[onclick]?>)</span> <span><?=$tags?></span> </div>
      </li>
     <?}?>

     <?
     if($imgcount<3&&$imgcount>0){
      for($j=0;$j<1;$j++){
      $tmpimg1.=' <a href="'.$bqr[titleurl].'"><img src="'.$public_r[newsurl].'e/extend/timthumb.php?src='.$match[1][$j].'&amp;h=120&amp;w=180&amp;zc=1" alt="'.$bqr[title].'" /></a> ';
      }
     ?>
      <li class="listpost_li">
       <div class="img"> <?=$tmpimg1?> </div>
       <div class="info">
        <h2><a href="<?=$bqr[titleurl]?>" target="_blank">222<?=$bqr[title]?></a></h2>
        <div class="moreinfo"> <span class="on"><a href="<?=$bqsr[classurl]?>"><?=$classname?></a></span> <span class="on"><?=date('Y-m-d',$bqr[newstime])?></span> <span>阅读(<?=$bqr[onclick]?>)</span> <span><?=$tags?></span> </div>
       </div>
      </li>
     <?}?>

     <?
     if($imgcount<1){
     ?>
      <li class="listpost_li">
       <div class="info" style="margin-left: 0px;">
        <h2><a href="<?=$bqr[titleurl]?>" target="_blank">000<?=$bqr[title]?></a></h2>
        <div class="moreinfo"> <span class="on"><a href="<?=$bqsr[classurl]?>"><?=$classname?></a></span> <span class="on"><?=date('Y-m-d',$bqr[newstime])?></span> <span>阅读(<?=$bqr[onclick]?>)</span> <span><?=$tags?></span> </div>
       </div>
      </li>
     <?}?>

     <?}?>
    </ul>

列表页list.var内代码参考:

$fr=$empire->fetch1("select newstext,infotags from {$dbtbpre}ecms_news_data_{$r[stb]} where id='$r[id]'");
$neirong=$fr['newstext'];
$imgcount=substr_count($neirong,"<img");

$neirong=preg_replace("@<iframe(.*?)</iframe>@is","",$neirong); 
$neirong=str_replace("$public_r[newsurl]","/","$neirong");

$match=='';
$pattern='/<[img|IMG].*?src="(.*?(?:[\.gif|\.jpg|\.png]))".*?[\/]?>/';
preg_match_all($pattern,$neirong,$match); 

if($match[1][0]==''){
$pattern='/<[img|IMG].*?src=\\\\"(.*?(?:[\.gif|\.jpg|\.png]))\\\\".*?[\/]?>/';
preg_match_all($pattern,$neirong,$match); 
}

$cl=$empire->fetch1("select classname from {$dbtbpre}enewsclass where classid='$r[classid]'");
$classname=$cl['classname'];

$infotags=$fr['infotags'];
$r_tag=explode(",",$infotags);
for($i=0;$i<count($r_tag);$i++){
	if($r_tag[$i]){
		$tagslink=$public_r[newsurl]."e/tags/?tagname=".$r_tag[$i];
		$tags.="<a href='$tagslink' target='_blank' rel='tag'>".$r_tag[$i]."</a>";
	}
}
if($imgcount>3){
for($j=0;$j<4;$j++){
$tmpimg4.=' <a href="[!--titleurl--]"><img src="'.$public_r[newsurl].'e/extend/timthumb.php?src='.$match[1][$j].'&amp;h=120&amp;w=180&amp;zc=1" alt="[!--oldtitle--]" /></a> ';
}
$listtemp='<li class="listpost_li">
      <h2><a href="[!--titleurl--]" title="[!--oldtitle--]" target="_blank">[!--title--]</a></h2>
      <div class="moreimg"> '.$tmpimg4.' </div>
      <div class="moreinfo"> <span class="on"><a href="[!--this.classlink--]">'.$classname.'</a></span> <span class="on">[!--newstime--]</span> <span>阅读([!--onclick--])</span> <span>'.$tags.'</span> </div>
     </li>';
}
if($imgcount==3){
for($j=0;$j<3;$j++){
$tmpimg3.=' <a href="[!--titleurl--]"><img src="'.$public_r[newsurl].'e/extend/timthumb.php?src='.$match[1][$j].'&amp;h=120&amp;w=180&amp;zc=1" alt="[!--oldtitle--]" /></a> ';
}
$listtemp='<li class="listpost_li">
      <h2><a href="[!--titleurl--]" title="[!--oldtitle--]" target="_blank">[!--title--]</a></h2>
      <div class="moreimg"> '.$tmpimg3.' <a href="[!--titleurl--]" class="picture-more">查看详情 ></a></div>
      <div class="moreinfo"> <span class="on"><a href="[!--this.classlink--]">'.$classname.'</a></span> <span class="on">[!--newstime--]</span> <span>阅读([!--onclick--])</span> <span>'.$tags.'</span> </div>
     </li>';
}
if($imgcount<3){
for($j=0;$j<1;$j++){
$tmpimg1.=' <a href="[!--titleurl--]"><img src="'.$public_r[newsurl].'e/extend/timthumb.php?src='.$match[1][$j].'&amp;h=120&amp;w=180&amp;zc=1" alt="[!--oldtitle--]" /></a> ';
}
$listtemp='<li class="listpost_li">
      <div class="img"> '.$tmpimg1.' </div>
      <div class="info">
       <h2><a href="[!--titleurl--]" target="_blank">[!--title--]</a></h2>
       <div class="moreinfo"> <span class="on"><a href="[!--this.classlink--]">'.$classname.'</a></span> <span class="on">[!--newstime--]</span> <span>阅读([!--onclick--])</span> <span>'.$tags.'</span> </div>
      </div>
     </li>';
}
if($imgcount<1){
$listtemp='<li class="listpost_li">
      <div class="info" style="margin-left: 0px;">
       <h2><a href="[!--titleurl--]" target="_blank">[!--title--]</a></h2>
       <div class="moreinfo"> <span class="on"><a href="[!--this.classlink--]">'.$classname.'</a></span> <span class="on">[!--newstime--]</span> <span>阅读([!--onclick--])</span> <span>'.$tags.'</span> </div>
      </div>
     </li>';
}

 

本站声明:
1. 本站所有资源来源于网络,分享目的仅供大家学习和交流! 2. 不得使用于非法商业用途,不得违反国家法律。否则后果自负! 3. 本站提供的资源,都不包含技术服务请大家谅解! 4. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系站长处理!

再次声明:如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。


Hi模板网 » 帝国cms首页/列表页模板自动获取文章内缩略图/获取文章内1234张缩略图在列表页或者首页显示

常见问题FAQ

本站下载资源解压密码是什么?
本站所有资源解压密码均为www.hmoban.com或者hmoban.com
免费下载或者VIP会员专享资源能否直接商用?
本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
开通VIP 享更多特权,为了您的账户安全HI模板网建议您使用QQ登录!